Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 • Artikel   1 - Definities
 • Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel   3 - Toepasselijkheid
 • Artikel   4 - Het aanbod
 • Artikel   5 - De overeenkomst
 • Artikel   6 - Herroepingsrecht
 • Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
 • Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel   9 - De prijs
 • Artikel 10 - Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 - Levering en uitvoering
 • Artikel 12 - Betaling
 • Artikel 13 - Klachtenregeling
 • Artikel 14 - Geschillen
 • Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

De Zundappman
Bleekvelden 9-10 5666RZ Geldrop Nederland
Telefoonnummer: +31 (0) 418 567474, maandag-vrijdag 11.00-16.30
E-mailadres: info@zundappman.nl
KvK-nummer: 57269661
Btw-identificatienummer: NL207773762B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Indien de Klant een niet-professionele consument is en hij niet tevreden is over één van de aangekochte Producten of Diensten, kan hij, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving in Nederland, het (de) Product(en) terugzenden of de bestelling van de Dienst in kwestie annuleren indien hij contact opneemt met De Zundappman, uitsluitend per e-mail of telefoon, binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf de levering van het (de) Product(en) (handtekening op de gedateerde Leveringsbon geldt als datum van levering).

Mits naleving van bovenvermelde termijn van 15 (vijftien) Werkdagen, zal de Klant vergoed worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf leveringsdatum van het (de) Product(en) of van het afsluiten van de bestelling van de Dienst(en) in kwestie.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor terugzending van het artikel. De terugzendkosten (vervoer) zal de Klant dan ook zelf moeten betalen.

De vergoeding van het (de) bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden Product(en) zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het (de) teruggezonden Product(en) door De Zundappman werd(en) gecontroleerd en volledig en in goede staat werd(en) bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen).

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Indien de Klant een niet-professionele consument is, kan niets in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden de aansprakelijkheid van het Bedrijf beperken of uitsluiten met betrekking tot het niet-nakomen van één van zijn verplichtingen krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde.

8.2. Indien de Klant een professionele consument is :

 1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden beschrijven het geheel van verplichtingen en aansprakelijkheden van het Bedrijf met betrekking tot de levering van Producten en de uitvoering van Diensten;
 2. De enige verplichtingen en garanties die aan het Bedrijf zijn opgelegd, zijn deze die uitdrukkelijk in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, met uitsluiting van alle andere garanties en/of verplichtingen;
 3. Het Bedrijf sluit hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de Producten of Diensten die eventueel op grond van een wettelijke bepaling (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst. In het bijzonder is het Bedrijf er niet verantwoordelijk voor dat de Producten geschikt zijn voor de doeleinden van de Klant.

8.3. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies van inkomen, winst, contracten, gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit een onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid).

De totale aansprakelijkheid van het Bedrijf - ongeacht waaruit zij voortvloeit - is beperkt tot het bedrag dat de Klant voor de betreffende Product(en) en/of Diensten betaald heeft.

Artikel 9 - De prijs

9.1. Catalogusprijs

De verkoopprijs van een Product wordt vrij bepaald door De Zundappman; deze prijzen kunnen ten alle tijden variëren. De Zundappman probeert de Prijsschommelingen van de te koop aangeboden Producten en Diensten zo spoedig mogelijk op te vangen, door de referenties op de Website zo vaak mogelijk te updaten.

In elk geval zal de Prijs die op het ogenblik van de Bestelling van kracht is, de Prijs zijn die aan de Klant gefactureerd wordt.

Alle prijzen worden vermeld op de Website en worden uitgedrukt in euro, met inbegrip van BTW, maar zijn exclusief verzendingskosten.

9.2. Facturen

De totale Prijs van de Bestelling bestaande uit de bijkomende leveringskosten waarnaar respectievelijk in artikel 9.1 wordt verwezen, zal worden opgenomen op de Factuur die door De Zundappman wordt opgemaakt na bevestiging van de Bestelling. De Factuur zal aan de Klant ter beschikking worden gesteld via verzending naar het door de klant opgegeven emailadres.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

10.1. Algemeen

De producten die door De Zundappman worden aangeboden zijn conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn.

De producten die door De Zundappman worden verkocht mogen slechts worden gemonteerd op voertuigen of systemen aanbevolen door de constructeur of fabrikant of door een bevoegd persoon en enkel op zijn verantwoordelijkheid. De Zundappman kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde montage of het gebruik van een product dat niet is aangepast voor een bepaald voertuig.

10.2. Fabrieksgarantie

Sommige Producten hebben een fabrieksgarantie van doorgaans een jaar. Ingeval een product tijdens de garantieperiode defect raakt, worden de herstellingen verzekerd door de fabrikant in kwestie. De verzendingskosten van het Product naar de fabrikant zijn ten laste van de Klant.

10.3. Garantie voor verborgen gebreken

Overeenkomstig de wetgeving inzake garantie voor verborgen gebreken van toepassing in de Benelux geniet de Klant een wettelijke garantie voor verborgen gebreken. Enkel de Producten met een erkend verborgen gebrek kunnen het voorwerp uitmaken van een terugzending naar De Zundappman omwille van deze reden.

Wanneer een Klant aangeeft dat een Product dat door De Zundappman werd geleverd een verborgen gebrek heeft, dient hij het bewijs daarvan bij te brengen.

Zodoende dient de Klant een deskundigenonderzoek te vragen bij een erkend deskundige opdat die het verborgen gebrek zou bevestigen. Indien het deskundigenonderzoek aantoont dat een verborgen gebrek aanwezig is, dient het document dat dit aantoont zo spoedig mogelijk te worden overgemaakt aan de klantendienst van De Zundappman.

Bij ontvangst van dit document zullen het nummer van de toestemming voor terugzending en de te volgen procedure voor het terugzenden van het Product door de klantendienst van De Zundappman worden medegedeeld. De terugzendkosten voor het Product zijn ten laste van De Zundappman.
De Zundappman zal de terugzending van het Product goedkeuren nadat het verborgen gebrek door de diensten van De Zundappman werd vastgesteld. Zodra de terugzending door de diensten van De Zundappman werd goedgekeurd, zal de aankoopprijs van het Product worden vergoed.

Onder voorbehoud van bewezen verborgen gebreken, kunnen de kosten voor het deskundigenonderzoek door De Zundappman worden vergoed op vertoon van de factuur met betrekking tot deze kosten.

10.4. Uitsluiting van Garantie

De garantie is niet van toepassing op:

 • vervanging van verbruiksproducten (lampjes, borstels, batterijen, schijven, filters, stoppen, knijpers, plaatjes …);
 • afwijkend of foutief gebruik van de producten;
 • gebreken en gevolgen te wijten aan een gebruik waarvoor het product niet bestemd is (competitie …);
 • gebreken en gevolgen te wijten aan een uitwendige oorzaak.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan De Zundappman kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal De Zundappman geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

De Klant kan de Producten betalen volgens de modaliteiten opgenomen onder de rubriek « betalingswijze » vermeld op de Website, i.e., via bankkaart (VISA, Mastercard), Paypal en Ideal, De Klant dient de betaling in euro te voldoen.
De online betaling wordt beveiligd door Sisow

Bij de opgave van de Bestelling dient de Klant aan De Zundappman te garanderen dat hij over de eventueel nodige toestemming beschikt om de betaalwijze te gebruiken.

Indien de Klant via overschrijving betaalt, zal (zullen) het (de) Product(en) maar worden geleverd of uitgevoerd na ontvangst van de betaling.

De Zundappman behoudt zich het recht voor om bij elke betaling een fotokopie te vragen van de identiteitskaart en een bewijs van adres van de koper.

Om fraude op internet tegen te gaan, kan informatie over bestellingen ter controle aan een derde worden verstrekt.

Alle betalingen die op de website worden uitgevoerd, worden getoetst en gecontroleerd. Teneinde vertragingen ingevolge deze controles te vermijden, raadt het Bedrijf de Klant aan volgende gegevens te verstrekken bij zijn Bestelling:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer van elk opgegeven adres

Ingeval van risico op niet-betaling van een transactie behoudt het Bedrijf zich het recht voor om geen gevolg te geven aan de bestelling.

 
Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de huidige voorwaarden of het vervolg ervan zullen uitsluitend onderworpen worden aan:

 • de bevoegdheid van de rechtbanken van gemeen recht in het land van levering indien de Klant geen handelaar is.
 • de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Eindhoven (Nederland) indien de Klant een handelaar is.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.